Rodzina 500+

18
Mar

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r.

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZANOWIE,

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Pierwszy okres ustalania prawa do świadczenia wychowawczego to okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.
Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia świadczenia wychowawczego na pierwszy okres jest rok 2014, chyba że nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej np. w formie uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, renty, emerytury itp..
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.).
Świadczenie będzie ustalane decyzją administracyjną.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.