POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

31
Sie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Chrzanów.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Urzędzie Gminy Chrzanów
w pok. nr 5 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć
w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski można składać na druku:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH DOCHODACH uzyskanych

w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 2156 ze zm.).