Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2
Wrz

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca pracę z rodziną która znajduje się w kryzysie i jest dotknięta problemem przemocy. Głównym celem działań Zespołu jest efektywna współpraca na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez:

-diagnozowanie problemu przemocy

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

– realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zostały określone Zarządzeniem Nr 8.2012 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 29.02.2012

Skład Zespołu:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych: Pani Jolanta Kłodnicka (Przewodniczący Zespołu)

2) Przedstawiciel Zespołu Szkół w Chrzanowie – Pani Barbara Styk (zastępca przewodniczącego)

3) Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Chrzanowie: pani Anna Mazur-Kierownik GOPS, Pani Henryka Omiotek – (sekretarz zespołu)

4) Posterunek policji w Godziszowie -Pan Grzegorz Dzadz

5) Kurator przy Sadzie rejonowym w Janowie lubelskim- Pani Marta Momot

6) Przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu- Pani Jadwiga Żółw

7) Przedstawiciel Publicznej szkoły Podstawowej w Ładzie -Pani Mirosława Omiotek

8) Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chrzanowie -Pani Anna Branewska starsza pielęgniarka.

9) Przedstawiciel Ośrodka Interwencji kryzysowej w Janowie Lubelskim- Pani Urszula Czuba

Instytucje włączone do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w ramach procedury ,,Niebieska Karta”

1. Komenda Powiatowa Policji w Janowie lubelskim -posterunek -Godziszów

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie

4. Placówki oświatowe na terenie Gminy Chrzanów

5. Placówki ochrony zdrowia