„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów poprzez organizacje zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe”. styczeń 2017

12
Sty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „

na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r poz. 239 z póź. zm. )

W dniu 11.01.2017 r.  do Urzędu Gminy w Chrzanowie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Legion” Chrzanów Pierwszy 81

23-305 Chrzanów na realizację zadania publicznego nazwa zadania „Popularyzacja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów poprzez organizacje zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe”. Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chrzanowie www.chrzanow.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrzanów.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

Pisemnie w sekretariacie tut. urzędu  , lub drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@chrzanow.eurzad.eu , do dnia 19.01.2017r.  ( liczy się data wpływu do urzędu)

Oferta do pobrania