projektu „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego.

2
Lut

Z dniem 1 lutego 2017 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 60 kobiet spełniających łącznie poniższe warunki:

będących w wieku 30 lat i więcej;

– bezrobotnych lub biernych zawodowo; w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w Urzędzie Pracy – należących do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia);

zdolnych i gotowych do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (170 godzin dydaktycznych) oraz odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin/tydzień lub 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych);

zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego;

– zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

         W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

§  Doradztwo zawodowe (grupowe – 24 godziny/grupę i indywidualne – 4 godziny/osobę)

§  Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)

§  Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):

 • Administracja biurowa;
 • Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej;
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • Kosmetyka, wizaż i stylizacja;
 • Opieka nad osobami starszymi i animacja czasu wolnego;
 • Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii.

§  3- miesięczne staże zawodowe.

UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
 • materiały szkoleniowe (skrypty);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4  (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Ulotka SZANSA NA AKTYWIZACJĘ