Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

15
Lut

Gmina Chrzanów informuje, że na terenie Gminy Chrzanów uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy Gminy Chrzanów mogą bezpłatnie oddawać odpady.

 Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Lokalizacja – Chrzanów Pierwszy, na działce nr 684/3 (baza GS)                       

Godziny otwarcia PSZOK: 8.00 do 15.00 – pierwsza środa miesiąca

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac remontowych)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone.           

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady komunalne:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe,
 • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.
 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
 2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK poprzez wskazanie pojemnika lub kontenera na ich składowanie.
 4. Odpady przyjmowane do PSZOK przyjmowane są po okazaniu przez właściciela nieruchomości dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Chrzanów.
 5. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

6.Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 1. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.
 2. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Gmina Chrzanów.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  udzielane są pod numerem telefonu: 15/8755132.