ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 27.06.2017

27
Cze

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzanów zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  Liczba osób w gospodarstwie domowym
1 osoba 2 osoby 3-5 osób 6 i więcej osób
Segregacja 10,00 zł 17,00 zł 27,00 zł 38,00 zł
Brak segregacji 15,00 zł 27,00 zł 37,00 zł 53,00 zł

Właściciele gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba lub dwie osoby składają nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaś właściciele gospodarstw domowych, w których zamieszkują nie mniej niż trzy osoby i nie więcej niż pięć osób oraz właściciele gospodarstw domowych,
w których zamieszkuje nie mniej niż sześć osób
nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji, ponieważ zostaną do nich wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016. poz. 250 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, iż nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany np.:

  • ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (spowodowanej m.in. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dziecka, zgonem itp.)
  • sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane)

lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Chrzanowie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Informacja do wydruku