Bezpieczne usuwanie azbestu – zgłoszenia od osób fizycznych !!!

16
Maj

WójAzbest160518t Gminy Chrzanów informuje, że od dnia 21 maja rusza nabór  wniosków do projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

O przyznanie bezpłatnej usługi demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Usługa obejmie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. 

Aby skorzystać z usługi demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest należy pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl  lub w Urzędzie Gminy Chrzanów. Uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. w Urzędzie Gminy Chrzanów  pok. nr 20

Jeżeli wniosek dotyczy:

  • usunięcia azbestu z dachów należy do niego dołączyć:

–   kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu (złożone do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim) lub

–  pozwolenie na rozbiórkę/przebudowę dachu (złożone do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim),

  • wyrobów już zdemontowanych i złożonych na działce gruntowej należy do niego dołączyć oświadczenie (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać w w Urzędzie Gminy Chrzanów  pok. nr 20   tel. 15-8755132 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl