Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+), świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz nowego świadczenia „DOBRY START” 300

2
Lip

300_500Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że począwszy od dnia 01 lipca 2018 roku jest możliwość  składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+), świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres  zasiłkowy 2018/2019  oraz nowego świadczenia „DOBRY START” 300 dla ucznia  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1) Empatia,– świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „DOBRY START” 300 dla ucznia

2)  ePUAP – świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( PUE ZUS ) – świadczenie wychowawcze (500+),

4) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – świadczenia wychowawcze (500+), świadczenie „DOBRY START” 300 dla ucznia.

Wnioski składane drogą tradycyjną (forma papierowa) będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2018 r., należy je składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie  w godzinach pracy o środka ( poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30).  

Ponadto informuje się, że z dniem  1 lipca 2018 r. rusza nowy rządowy program „DOBRY START” 300 dla ucznia, jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł  przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde uczące się dziecko od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, a w  przypadku dziecka z niepełnosprawnością do 24 roku życia uczęszczających do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny.

Uwaga! świadczenie „DOBRY START” nie  przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ , a także do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie.