STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

21
Sie

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chrzanów pok. nr 17. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia tj.:

  1. Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
  2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia.
  3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, odzież ochronną dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia).
  4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej.
  5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu.
  6. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.
  7. Opłaty:

a) czesnego,
b) za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
c) za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
d) za wyjścia do kin i teatrów,
e) za wyjazdy do „zielonej szkoły”,
f) za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,
g) związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Chrzanów tych dokumentów.

WZÓR WNIOSKU

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne
 są w Urzędzie Gminy Chrzanów nr 17.