Wnioski świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski świadczenie wychowawcze 500+
22
lip

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje wszystkim dzieciom do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach  można składać:

  • od 1 lipca 2019r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie lub listownie pocztą) oraz formie elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o 500+ w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku lub w przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej zostanie poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Ważne!

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019r.)

 (500+) NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021 roku

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI 500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY USTALENIE PRAWA I WYPŁATA
OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.

·         od 1 lipca – wyłącznie wnioski elektroniczne

·         od 1 sierpnia – wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.
OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r. » OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.
OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r. OD 1 LISTOPADA 2019r. DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.
OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r. OD 1 GRUDNIA 2019r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.
OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r. OD 1 STYCZNIA 2020r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

Ważne!

  • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019r.):
  • – urodzenia się dziecka;
  • – objęcia dziecka opieką;
  • – przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

  • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.).
  • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.                      

                Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej można pobrać formularz wniosku  i złożyć od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, 23-305 Chrzanów Trzeci 112, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7.30 do 15.30

Do pobrania  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego na okres 2019-2021