Dofinansowanie do wapna

2
sie

indeks8Informujemy Państwa o możliwości uzyskania dofinansowania do wapnowania gleb.  

W tym celu w Remizie OSP w Chrzanowie w dniach  6 – 9 sierpnia (wtorek – piątek) w godzinach od 800 do 1100 będzie możliwość oddania próbek gleby do analizy w Okręgowej  Stacji Chemiczno –Rolniczej w Lublinie.  Koszt  jednej próbki z zaleceniami wynosi  15 zł 25 gr. 

Oddając próbkę należy dołączyć szkic sytuacyjny pól gospodarstwa dostępny do pobrania klikając w link  poniżej:

Szkic sytuacyjny pól gospodarstwa

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie:

 1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
 2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
 3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.
 4. Jeżeli wykonane badanie gleby będzie zalecało wapnowanie należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wraz załącznikami:
 • opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
 • fakturą (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
 • wypełnionym formularzem dotyczącym pomocy de minimis w rolnictwie

Podczas składania wniosków każdy uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu.

 Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. 

Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup:

 1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229),
 2. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących

Dofinansowanie nie obejmuje:

 1. kosztu transportu;
 2. kosztu rozsiewu nawozów wapniowych.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.