WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24.02.2020

24
lut

dot. ogłoszenia konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PLIK PDF