Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

30
mar

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY CHRZANÓW

z dnia 27 marca 2020 r.

 w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z wprowadzonym w Urzędzie Gminy Chrzanów ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję, że przyjmowanie  zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów – przy wykorzystaniu tylko drogi pocztowej zgłoszenia będą uwzględniane tylko i wyłącznie gdy wpłyną do Urzędu Gminy Chrzanów do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.
  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@chrzanow.eurzad.eu oraz przez epuap.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Zgłoszenia będą uwzględniane tylko i wyłącznie gdy skan dokumentów wpłynie na wyżej wskazany adres elektroniczny do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30. Jednak wtakim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się na ścianie budynku Urzędu Gminy, przy drzwiach wejściowych- zgłoszenia należy umieszczać w zamkniętej kopercie – przy wykorzystaniu tylko tego sposobu, zgłoszenia będą uwzględniane tylko i wyłącznie gdy zostaną umieszczone w skrzynce do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego.

Zgłoszenia należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały Nr  20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r., zmieniającej uchwałę  Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe informacji o sposobie przyjmowania wniosków można uzyskać pod nr telefonu 15 8755132

 Termin zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 15:30.

                                                                                                       Wójt Gminy                                                                                                                                                (-) Marcin Sulowski

 

INFORMACJE W NASTĘPUJĄCYM LINKU:

https://chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=899&p1=szczegoly&p2=153401