Uchwała „antysmogowa” – możliwość składania uwag i wniosków

29
wrz
logo-smog-3W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały zakłada m.in. zakaz stosowania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 2 ust. 1  pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek, piec i kuchnia węglowa, jeżeli:
 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 2. dostarczają ciepło do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub
 3. dostarczają ciepło poprzez:
  • bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
  • bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium, lub
  • bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza,
takich paliw jak:
 • mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw klimatu wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego, które nie spełniają któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu, o jakim mowa w pkt 3;
 • biomasy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809), której wilgotność przekracza 20%.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do 15 października 2020 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo-i-srodowisko/konsultacje-uchwaly-antysmogowej/
Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym projektem, zgłaszania swoich uwag i wniosków.