„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe” – luty 2021

23
lut

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe”

W dniu 23 lutego 2021  r. do Urzędu Gminy Chrzanów  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację: „Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LEGION przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Ofertę zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej chrzanow.e-biuletyn.pl , na stronie internetowej: chrzanow.eurzad.eu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrzanów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące treści zamieszczonej oferty można zgłaszać w formie pisemnej,  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@chrzanow.eurzad.eu  oraz listownie na adres Urzędu Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112 23-305 Chrzanów  w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 2 marca 2021r.

 Wójt Gminy Chrzanów

Marcin Sulowski

Załączniki

Oferta zadania publicznego