Informacja o przyznanej dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Legion” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Piłsudskiego

3
mar
nzjazdowe
Wójt Gminy Chrzanów informuje, że została udzielona dotacja w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020r poz. 1057) w wysokości 5000 zł. słownie pięć tysięcy zł. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Piłsudskiego z siedzibą Chrzanów Pierwszy 81 na wsparcie realizacji zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. Popularyzacja kultury fizycznej wśród Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe. W okresie od 03.03.2021 do 16.04.2021.r
Wójt Gminy Chrzanów
//
Marcin Sulowski