Stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

31
sie
stypsolnemax
Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Chrzanów wchodzi w życie  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach tego programu ustanowione zostały stypendia Wójta Gminy Chrzanów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagroda Wójta Gminy Chrzanów. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane będą niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.
Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Chrzanów na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Mamy nadzieję, że Program przyczyni się do wzrostu liczby laureatów i finalistów konkursów, zawodów i olimpiad
Stypendium lub nagroda mogą być przyznane uczniom szkół podstawowych, uczęszczających do klas od IV do VIII, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów,
Stypendia i nagrody będą wypłacane jednorazowo w dniu wręczania świadectw na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia dokonane w tymże roku szkolnym.
Wysokość stypendium nie może być mniejsza niż 400 zł. Pieniężna nagrodę Wójta Gminy Chrzanów będzie przyznawana w wysokości do 200 zł. lub do 300 zł, w zależności od osiągnięć ucznia.
Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody może złożyć:
  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
  • rodzic (prawny opiekun) ucznia,
  • instytucja lub stowarzyszenie (nauki, kultury, sportu), w którym kandydat odniósł sukcesy, z tym, że opinię o uczniu zawartą we wniosku podpisuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy składać się w Urzędzie Gminy Chrzanów, najpóźniej w terminie 3 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.
            Szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Chrzanów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Chrzanów oraz kryteria jakie musi spełniać  uczeń, określa Uchwała Nr XXIV/136//2021 Rady Gminy Chrzanów z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 3535).
Uchwala XXIV/136/2021 (lublin.uw.gov.pl)