Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów 2021

31
sie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie  informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r,  w siedzibie OPS  w godz. od 7.30 do 15.30 
            Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota,  tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13, oraz art. 7 ust. 4-6,8-9, 13-14 ustawy o pomocy społecznej który wskazuje okoliczności takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.