DODATEK OSŁONOWY-2022

4
sty

dosl2022

Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Wobec tego dodatek ten będzie przysługiwał w przypadku przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub (500-podwyższona kwota dodatku), przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych;
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub (750 zł – podwyższona kwota dodatku), przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub (1062,50 zł – podwyższona kwota dodatku), przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub (1437,50 zł – podwyższona kwota dodatku)  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Podwyższona kwota dofinansowania będzie uzależniona od źródła ogrzewania i będzie przysługiwać w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
Uwaga !!!  ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski będzie można składać:
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
Wzór wniosku oraz oświadczeń na dodatek osłonowy oraz instrukcja wypełnienia wniosku dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania