Konsultacje społeczne – 10 maja 2022r.

31
maj

Baner kolor log

10 maja 2022r.

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania   –     LGD „Leśny Krąg” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu janowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Za udział w spotkaniu będą przyznawane Certyfikaty o wadze 2 punktów.

Program spotkania:

  1. Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020,
  2. Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego, praca nad analizą SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia) i celami LSR – praca w grupach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywność społeczna, infrastruktura, zasoby kulturowe,
  3. Podsumowanie i przedstawienie wyników prac,
  4. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Miejsce i terminy spotkań:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
  1 2 3
1. Chrzanów Urząd Gminy
w Chrzanowie,   
Chrzanów Trzeci 112,
23-305 Chrzanów
8.06.2022r.                                 (środa)                                  

Godz. 9.00-13.00

Janina Skubik – Prezes Stowarzyszenia

Aneta Kuźnicka – Wiceprezes Stowarzyszenia

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Leśny Krąg”