Dodatek węglowy 2022

19
sie
dodatek weglowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie  realizowana w Gminie Chrzanów  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
              Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
            Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  • osobę fizyczną samotnie zamieszkująca i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
               W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych dla gospodarstwa domowego i będzie przyznawany jednorazowo.
            Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2022 roku.
Wnioski złożone po tym dniu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
         Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
        Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informacje taką może odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Wnioski  można składać:
* elektronicznie przez platformę ePUAP;
        W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (wniosek musi być podpisany poprzez podpis zaufany przy wysyłce za pomocą https://epuap.gov.pl/wps/portal) .
* tradycyjnie (papierowo):
            – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od  7:30 – 15:30
            – za pośrednictwem operatora pocztowego,
           Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO