INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Chrzanów otrzymany w dniu 12 października 2022 roku

27
paź

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informuję o wszczęciu na wniosek Gminy Chrzanów otrzymany w dniu 12 października 2022 roku, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Janowskiego decyzją znak: BOŚ.III.6341.2.2013GM z dnia 28.02.2013 r., na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Łada, na potrzeby mieszkańców wsi Łada, Malinie i Chrzanów-Kolonia na okres 20 lat licząc od dnia, kiedy decyzja utraci ważność tj. od dnia  01.03.2023  r.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

.Z-ca Dyrektora

Zarządu Zlewni

Fabian Zięba

PISMO RZ.ZUZ.4.4210.329.2022.EL

Niniejszą informację zamieszcza się:

  • Biuletyn Informacji Publicznej i Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Chrzanów.
  • Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  • Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli,