Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Chrzanów 2022.

2
gru

umiem plywac

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chrzanów brali udział w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach realizacji tego programu nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania, które odbywały się na krytej pływalni ,,Otylia” w Janowie Lubelskim.
Pod okiem instruktorów zdobywali podstawowe umiejętności pływania, ale nie tylko.
Udział w programie to także możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej oraz zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu, prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Główne cele programu:
  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Całkowity koszt realizacji zadania:     27 752,20 zł.
– środki dotacji:               8 000,00 zł.
– środki własne gminy:  19 752,20 zł.
 ,,Dofinansowano ze środków Funduszy Zajęć Sportowych dla Uczniów,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”