Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Chrzanów ( 16 stycznia 2023 r.)

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Chrzanów ( 16 stycznia 2023 r.)
13
sty

Chrzanów, dnia  13.01.2023 r.

 Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 16 stycznia 2023 roku tj. poniedziałek
o godz. 1400
w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów.

Porządek posiedzenia  będzie następujący:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Chrzanów na lata 2023-2033”.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2023-2030.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na terenie Gminy Chrzanów.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           /-/ Mariusz Śmiszek