XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów

27
sty
Chrzanów, dnia  25.01.2023 r.
Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2023 roku tj. wtorek o godz. 1300 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów.
Porządek posiedzenia  będzie następujący:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej  na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2023 – 2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Chrzanów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Chrzanów z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            /-/ Mariusz Śmiszek