XLI sesja Rady Gminy Chrzanów

24
mar

Chrzanów, dnia  23.03.2023 r.

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 30 marca 2023 roku tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Chrzanów.

Porządek posiedzenia  będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów
  w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/2020 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrzanów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.
 10. Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za 2022 rok oraz Plan Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie na rok 2023.
 11. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
 12. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 14. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/80/09 Rady Gminy Chrzanów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i  szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mariusz Śmiszek