OPRYSKIWACZE 2023

9
maj
sprzedane, zezłomowane
lub wycofane z użytkowania,
 należy zgłosić do WIORiN w Lublinie
Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:
pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl
 lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
 Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2023 r., poz. 340 z późn. zm.) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.
Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6, tel. (81) 744 03 26, fax (81) 744 73 63, www.piorin.gov.pl, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl