Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Chrzanów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

26
wrz
Zgodnie z art. 37e ustawy Kodeks Wyborczy wyborcy  z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokali  obwodowych  komisji wyborczych .
W celu skorzystania z bezpłatnego transportu wyborca powinien 
w terminie  do dnia 2 października 2023 r.  zgłosić zamiar skorzystania z tego transportu.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Chrzanów :
  • ustnie: (w godz. pracy Urzędu) w sekretariacie pok. Nr 11, telefon: 15/ 87 55 132 lub 579 470 758;
  • pisemnie: w sekretariacie pok. Nr 11 lub na adres: Urząd Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów;
  • elektronicznie: sekretariat@chrzanowgmina.pl.
Podczas przyjmowania zgłoszenia na przewóz będą Państwo poproszeni o podanie następujących informacji:
– preferowanej godziny przewozu;
– imienia i nazwiska, nr PESEL osoby przewożonej oraz adresu, z którego będzie jechać;
– adresu obwodowej komisji wyborczej, do której osoba się udaje;
– numeru telefonu do kontaktu (do osoby korzystającej z dowozu lub jej opiekuna);
– o obecności osób towarzyszących/opiekunów ( w tym nr PESEL opiekuna) osoby korzystającej z przewozu;
– informacji o zakresie niepełnosprawności i/lub samodzielnego poruszania się osoby korzystającej z przewozu, potrzeby zapewnienia pomocy przy przemieszczaniu się
z miejsca odbioru osoby do samochodu i do punktu docelowego.
W celu zgłoszenia można skorzystać z załączonego formularza.
Pozostałe informacje dla wyborców z niepełnosprawnościami
Wójt Gminy Chrzanów
Marcin Sulowski