XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów

27
lis

Chrzanów, dnia  22.11.2023 r.

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 listopada 2023 roku tj. środa o godz. 930 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów.

Porządek posiedzenia  będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Chrzanów pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu ( „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2810 L Krzemień-Chrzanów- Goraj ( Chrzanów II-Chrzanów I ) w lokalizacji od km 9+868 do km 11+718”).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Chrzanów pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu. („Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2810 L Krzemień-Chrzanów- Goraj w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej ( Chrzanów II-Chrzanów I ) w lokalizacji od km 9+868 do km 13+453”).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Chrzanów zobowiązania z tytułu zobowiązania bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chrzanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Chrzanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chrzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2024 roku.
 14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Chrzanów.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mariusz Śmiszek