RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270

30
lis

1703844540803

Gmina Chrzanów w 2023 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270.
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie oferty złożyło 3 Wykonawców. W dniu 22 listopada 2023 roku została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą T2 Sp. z o.o. , na wartość 623 247,36zł. Został przekazany plac budowy i rozpoczęto prace remontowe.

1703844540795

Zakres prac obejmował będzie między innymi:
• Roboty przygotowawcze (pomiarowe),
• Roboty rozbiórkowe (wcięcia na łączeniach nawierzchni),
• Roboty ziemne (ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach),
• Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
• Wykonanie remontu przepustu pod koroną drogi,
• Roboty wykończeniowe (plantowanie terenu),
• Wykonanie oznakowania drogowego.

1703844540786

1703844540776