Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

26
sty
Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, 23-305 Chrzanów, tel. 15 87 55 539.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dochód w oparciu, o który będzie przyznawany dodatek osłonowy, będzie wyliczany w rozumieniu zapisów art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio poniżej po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, który wynosi 14,4 %.
Kwota dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi:
 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.