Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami 2024

2
maj
Wójt Gminy Chrzanów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach od 23 do 26  kwietnia 2024 r. na terenie Gminy Chrzanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w uprawach rolnych,
 w terminie do dnia 21 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.
Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym ( nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem
o dopłaty bezpośrednie za 2024 r. składanych do ARiMR).
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich, kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
Wypełniony i czytelnie podpisany formularz wniosku z załącznikami oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy złożyć w urzędzie gminy.

OŚWIADCZENIE o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt.

Wniosek o oszacowanie strat

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego