IV sesja Rady Gminy Chrzanów – 2024

25
cze

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 28 czerwca 2024 roku tj. piątek o godz.1400 w Urzędzie Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się IV sesja Rady Gminy Chrzanów.

Porządek posiedzenia  będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok,
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy,
 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chrzanów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok,
 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chrzanów za 2023 rok,
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chrzanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.,
 12. Zapoznanie się z opinią – Uchwałą Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chrzanów za 2023,
 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chrzanów,
 14. Głosowanie na projektem uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chrzanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chrzanów na lata 2024-2030.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Mariusz Śmiszek