Bezpłatnie usuń azbest ze swojej posesji! 2016

29
Mar

Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.
W dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji w 2016 roku dzięki realizowanemu na terenie województwa lubelskiego projektowi pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub terenów (posesji), na których został złożony usunięty azbest
Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl lub w Urzędzie Gminy Chrzanów. Uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 18 do 29 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy Chrzanów pok. nr 9 (o przyznanej dotacji decyduje kolejność składania wniosków).
Jeżeli wniosek dotyczy:
• usunięcia azbestu z dachów należy do niego dołączyć:
– kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu (złożone do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku lub
– pozwolenie na rozbiórkę/przebudowę dachu (złożone do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku,
• wyrobów już zdemontowanych i złożonych na działce gruntowej należy do niego dołączyć oświadczenie (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). – formularz.