STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

27
sie

Stypendium szkolne – pobierz wniosek

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chrzanów pok. nr 17. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 528 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan
  i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:
 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach/wyjazdach/ do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę
 • całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,    że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

Przyznane stypendium szkolne realizowane jest jako refundacja poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym 2020/2021 tj.:

 1. Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
 2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia.
 3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, odzież ochronną dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ewentualnie narzędzia).
 4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej.
 5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu.
 6. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.
 7. Opłaty:
 8. czesnego,
 9. za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
 10. za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 11. za wyjścia do kin i teatrów,
 12. za wyjazdy do „zielonej szkoły”,
 13. za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,
 14. związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
 15. abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec bieżącego roku szkolnego).

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Chrzanów tych dokumentów.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy
w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium i zasiłku szkolnego udzielane
są w Urzędzie Gminy Chrzanów pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu 15 87 55 132 wew.17.